Wakat na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Jakie są wymogi?

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego szuka nowego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Jakie kwalifikacje są pożądane u potencjalnych kandydatów?

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach praca

W zeszłym tygodniu ukazało się ogłoszenie o naborze na wspomniane stanowisko. Zainteresowani mają czas do 18 lipca na składanie swoich dokumentów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. Chętni kandydaci powinni jednak spełniać kilka podstawowych kryteriów. Jakie są wymogi wobec przyszłego dyrektora?

 • obywatelstwo polskie
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, transportu, administracji lub zarządzania
 • co najmniej 5-letni staż pracy
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów ustaw: o drogach publicznych, Prawo budowlane, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, prawo zamówień publicznych, o gospodarce komunalnej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy oraz innych aktów wykonawczych do ww. ustaw

To oczywiście nie wszystko. Dobrze by było, gdyby aplikujący wykazał się również doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych oraz w zakresie prowadzenia i realizacji projektów unijnych, a także miał w swoim CV studia podyplomowe z zakresu zarządzania i finansowania infrastruktury drogowej. Jakie warunki czekają na wybranego kandydata?

- Praca przy monitorze ekranowym, przy sztucznym oświetleniu. Stres związany z kierowaniem zespołem. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% - czytamy w ogłoszeniu.

Warto wspomnieć oczywiście o obowiązkach nowego dyrektora. W ich skład wchodzić będą między innymi:

 • kierowanie całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w powiecie tarnogórskim
 • realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych w ramach otrzymanych środków finansowych
 • prowadzenie inwestycji drogowych, w tym finansowanych ze środków unijnych
 • kontrolowanie stanu technicznego dróg powiatowych, prowadzenia badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych
 • planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki

Osoby, które przejdą pierwszy etap rekrutacji, czeka następnie rozmowa kwalifikacyjna i test.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon