Burmistrz Arkadiusz Czech uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska po wysłuchaniu raportu o stanie miasta, udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Arkadiusz Czech otrzymał również absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Sesjaaaaa

W Tarnowskich Górach radni podczas dzisiejszej sesji, po wysłuchaniu raportu o stanie miasta, udzielili burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi wotum zaufania.

Podążamy drogą zrównoważonego rozwoju, zaspokajamy potrzeby mieszkańców, a duża grupa zaangażowanych w życie społeczne osób miasta kształtuje nasze otoczenie, tarnogórzanie są dumni ze swego miasta i jego historii – mówił Arkadiusz Czech.

Wotum zaufania można traktować jako ustosunkowanie się rady gminy do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie miasta. W przypadku Tarnowskich Gór, dokument ten liczy 200 stron maszynopisu, zawiera najważniejsze informacje dotyczące mienia, budżetu i funkcjonowania gminy w różnych obszarach. Uwzględnia wiele uwarunkowań, m.in. historycznych, gospodarczych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych, społecznych, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania burmistrza.

15 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący

Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu, burmistrz otrzymał również absolutorium. Ubiegłoroczny budżet opiewał na kwotę ponad 320 mln zł.

Wydatki majątkowe od 2016 roku wzrastają o 5 do 10 mln rocznie – mówił skarbnik miasta Mariusz Konopka. – Zadłużenie w 2019 roku sięgało około 35 mln zł i spełniało relacje przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Co najistotniejsze udało nam się spłacić dużą część zobowiązań, bowiem na początku roku zadłużenie kształtowało się na poziomie 51 mln zł. W chwili obecnej jest to 32 mln zł. Pozwala to na zaciąganie kolejnych zobowiązań i podejmowanie działań rozwojowych w kolejnych latach budżetowych – dodał.

W 2019 wydatki Tarnowskich Gór były większe o 45 mln zł w stosunku do poprzedniego roku. Złożyło się na to więcej zadań zleconych oraz wyższe o 5 mln zł wydatki inwestycyjne. Gminie udało się również pozyskać znaczące środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych, Metropolii i WFOŚ, które wynoszą razem 15,5 mln zł. Największe wydatki poniesiono na pomoc społeczną z tytułu programu 500 plus oraz edukację - po 28 proc. Reszta to wydatki komunalne - 16 proc. oraz majątkowe, czyli 42 mln zł (co wynosi 14 proc.). Największe środki w kwestii inwestycji – ponad 14 mln zł z dofinansowania z Unii Europejskiej, skierowano na termomodernizacje szkół.

Rozwój turystyki na wysokim poziomie

Podczas sesji, burmistrz podkreślał znaczącą rolę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które znacznie przyczyniło się do rozwoju turystyki w naszym mieście.

Bez nich nie mówilibyśmy o UNESCO i żylibyśmy w zupełnie innym mieście – mówił burmistrz. – Ostatnich kilka miesięcy nie rokuje jednak dobrze dla turystyki, stowarzyszenie funkcjonuje dzięki dochodom własnym, obecnie korzystając z oszczędności na wykup Szybu Staszica. Musimy jednak mieć świadomość, że bez pomocy miasta stowarzyszenie nie przetrwa. Rozważamy odkupienie części nieruchomości, których właścicielem jest SMZT i użyczenie ich tej organizacji – jeśli radni się zgodzą. Być może trzeba będzie wydatkować 1 do 2 mln zł – dodał.

Niestety, nie wszystko udało się zrealizować. - W 2019 roku trwały prace przygotowawcze do stworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Miasto Gwarków” wraz z Bytomiem, Zbrosławicami, Kolejami Wąskotorowymi, SMZT i powiatem. Wytypowano lokal na Rynku, jednak covid pokrzyżował plany, w związku z sytuacją w budżetach gmin i turystyce odłożono ten projekt na rok następny. Zdecydowano również o zmianie lokaluna zabytkowy budynek przy ul. Szymały, gdzie gmina będzie się starała o pozyskanie środków UE – wyjaśnia.

Na remont dróg w 2019 roku gmina wydała 11 mln

Podczas przedstawiania raportu, burmistrz poruszył także kwestię remontów dróg, na które gmina wydawała w 2019 roku 11 mln zł. – Ciągle mamy problem z inwestycjami rządowymi. Ostatnia inwestycja krajowa realizowana była w Tarnowskich Górach za Gomułki. Później wybudowano 2 ronda przy Zagórskiej, które tylko pogorszyły sytuację w ruchu drogowym – przypomniał. burmistrz.

Na opiece społecznej Tarnowskie Góry nie oszczędzają

W raporcie uwzględniono również opiekę społeczną, która opiera się m.in. na wspieraniu organizacji pozarządowych oraz pracach realizowanych przez MOPS wraz z wydzielonym Środowiskowym Domem Samopomocy. Na opiece społecznej nie oszczędzamy. Efekt mieliśmy podczas ataku pandemii – wtedy pracownicy MOPS byli na pierwszym froncie i sprawdzili się znakomicie – mówił Arkadiusz Czech.

Burmistrz zapowiedział także, że może się zmienić sposób naliczania za opłaty za wodę. – Być może konieczna będzie zmiana sposobu naliczania opłaty, tak by opłata odprowadzana była za wszystkich tarnogórzan – zapowiedział burmistrz. Gmina w 2019 roku wydała 4,7 mln zł na dopłaty do ceny wody i ścieków dla mieszkańców. Ilość deklaracji opłat za śmieci ciągle jest mniejsza niż ilość mieszkańców, co w dużej mierze jest spowodowane brakiem obowiązku meldunku.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon

czytaj więcej:

Delegacja ze Śląska wizytuje w Nadrenii Północnej Westfalii

Delegacja woj. śląskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii

Pałac w Rybnej

Wybór dyrektora pałacu w Rybnej. Radna składa zapytanie

Miasteczko Śląskie - nowy zastępca burmistrza

Miasteczko Śląskie ma nowego zastępcę burmistrza

Tarnowskie Góry - protest

Niedzielny protest tarnogórzan i oświadczenie burmistrza

Borys Budka w woj. opolskim podczas spotkania Kierunek Przyszłość

Znani Politycy z Koalicji Obywatelskiej będą w TG

Kalety holownia

Burmistrz Kalet w Ruchu Polska 2050. Coraz...

Urna wyborcza glosy

Dzisiaj głosujemy! Trwają wybory prezydenckie