Honorowi Obywatele Tarnowskich Gór. Znasz ich wszystkich?

Medyk, literat, żołnierz, mer, prawnik, a nawet... książę. Wszystkich ich łączy Srebrne Miasto, choć wcale tu nie mieszkają. Sprawdź, czy kojarzysz ich nazwiska.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry - znane osoby

Honorowi Obywatele TG

W naszym mieście można naprawdę się zakochać. Nic w tym dziwnego, że sporo osób działa na rzecz tego miejsca, choć się tu nie urodzili. Dla takich właśnie tarnogórzan z wyboru, którzy na różne sposoby przyczyniają się do jego rozwoju, przewidziano szczególny tytuł.

- Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska nadaje w celu uhonorowania wybitnych ludzi za zasługi dla miasta Tarnowskie Góry i Ziemi Tarnogórskiej. Osoba, która może otrzymać taki tytuł, nie może być mieszkańcem miasta, a swoją działalnością i osobowością powinna podnosić prestiż miasta, a w szczególności przyczyniać się do rozwoju oraz upowszechnienia jego dorobku, historii i tradycji - informują Urząd Miasta.

Oprócz dyplomu, na honorowego tarnogórzanina czekają też inne, bardziej praktyczne gratyfikacje. Osoba taka może:

  • uczestniczyć w uroczystych sesjach Rady Miejskiej jako gość honorowy
  • brać udział w sesjach zwyczajnych Rady Miejskiej z głosem doradczym
  • wchodzić w skład oficjalnych delegacji reprezentujących miasto
  • być honorowym organizatorem lub patronem przedsięwzięć miejskich dotyczących różnych dziedzin życia miasta
  • brać bezpłatnie udział we wszystkich imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych organizowanych przez gminę

Tarnogórskie dzielnice. Która z nich jest najstarsza, a która powstała całkiem niedawno?

Lista Honorowych Obywateli Miasta

Jan Miodek - za popularyzowanie w swojej działalności naukowej i publicystycznej wartości kulturalnych Ziemi Gwarków oraz podnoszenie prestiżu Tarnowskich Gór

płk Bernard Drzyzga - za zasługi na ziemi ojczystej dokonane czynem żołnierza, patrioty i dowódcy Armii Krajowej

prof. Bożena Hager-Małecka - za zasługi w ratowaniu zdrowia śląskich dzieci

Bolesław Lubosz - za zasługi w twórczości literackiej upowszechniającej m.in. historię i tradycje naszego miasta oraz kulturotwórczą aktywność w jego teraźniejszym życiu

Maria Pańczyk-Pozdziej - za wybitną i wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji śląskich tradycji, gwary i kultury, w tym również tradycji i kultury naszego miasta

ks. Jan Twardowski - za wspaniałą twórczość literacką, dzięki której zaglądamy w głąb własnej duszy i znajdujemy odpowiedź na pytania o nas samych i o istocie uczuć

ks. dr. Gustaw Klapuch - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka w oparciu o moralność chrześcijańską, teologii i działalności społecznej

Joachim Janik - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa karnego w czasie wieloletniego pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, wiceprezesa Krajowej Rady Sądownictwa, doradcy ministra sprawiedliwości i wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego

ks. prof. Remigiusz Sobański - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prawa kanonicznego

Raymond Wawzyniak - za wybitną działalność na rzecz współpracy partnerskiej pomiędzy Méricourt a Tarnowskimi Górami

ks. prałat Stefan Wylężek - za ogromny wkład w krzewienie kultury chrześcijańskiej

Leandre Letoquart - za wybitną działalność na rzecz rozwoju współpracy partnerskiej pomiędzy Méricourt a Tarnowskimi Górami

Piotr Guzy - za wybitny poziom twórczości literackiej oraz promowanie w tej twórczości miasta Tarnowskie Góry

prof. Andrzej Kwolek – za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej w dziedzinie rehabilitacji medycznej

książę Guidotto Henckel von Donnersmarck – głowie rodu za zasługi dla rozwoju Tarnowskich Gór i ziemi tarnogórskiej na przestrzeni kilku wieków

prof. Zygmunt Pejsak - za przykład uporu i konsekwencji w dążeniu do celu w nauce służącej międzynarodowej społeczności

prof. Stanisław Hager - za dokonania architekta, urbanisty i wykładowcy akademickiego, którego prace są znane w kraju i na świecie

bp Adam Wodarczyk - za działalność doktorowi nauk teologicznych, moderatorowi generalnemu Ruchu Światło-Życie, postulatorowi procesu beatyfikacyjnego tarnogórzanina ks. prof. Franciszka Blachnickiego, biskupowi pomocniczemu archidiecezji katowickiej

Barry Gamble - za zasługi brytyjskiemu ekspertowi i konsultantowi ds. dziedzictwa światowego UNESCO (między innymi dzięki jego zaangażowaniu 9 lipca 2017 roku „kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO)

dr Katarzyna Piotrowska – za pracę kierownik Ośrodka ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa i szefowej zespołu zadaniowego NID ds. organizacji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Tarnowskie Góry kiedyś i dziś. Jak nasze miasto wyglądało sto lat temu?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon