header newses

Polityka

Burmistrz Arkadiusz Czech uzyskał wotum zaufania i absolutorium

Sesjaaaaa

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska po wysłuchaniu raportu o stanie miasta, udzieliła burmistrzowi wotum zaufania. Arkadiusz Czech otrzymał również absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. 

W Tarnowskich Górach radni podczas dzisiejszej sesji, po wysłuchaniu raportu o stanie miasta, udzielili burmistrzowi Arkadiuszowi Czechowi wotum zaufania. 

Podążamy drogą zrównoważonego rozwoju, zaspokajamy potrzeby mieszkańców, a duża grupa zaangażowanych w życie społeczne osób miasta kształtuje nasze otoczenie, tarnogórzanie są dumni ze swego miasta i jego historii – mówił Arkadiusz Czech. 

Wotum zaufania można traktować jako ustosunkowanie się rady gminy do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie miasta. W przypadku Tarnowskich Gór, dokument ten liczy 200 stron maszynopisu, zawiera najważniejsze informacje dotyczące mienia, budżetu i funkcjonowania gminy w różnych obszarach. Uwzględnia wiele uwarunkowań, m.in. historycznych, gospodarczych, komunikacyjnych, infrastrukturalnych, społecznych, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania może skutkować rozpisaniem referendum w sprawie odwołania burmistrza. 

15 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący 

Po przedstawieniu sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu, burmistrz otrzymał również absolutorium. Ubiegłoroczny budżet opiewał na kwotę ponad 320 mln zł. 

Wydatki majątkowe od 2016 roku wzrastają o 5 do 10 mln rocznie – mówił skarbnik miasta Mariusz Konopka. – Zadłużenie w 2019 roku sięgało około 35 mln zł i spełniało relacje przewidziane w ustawie o finansach publicznych. Co najistotniejsze udało nam się spłacić dużą część zobowiązań, bowiem na początku roku zadłużenie kształtowało się na poziomie 51 mln zł. W chwili obecnej jest to 32 mln zł. Pozwala to na zaciąganie kolejnych zobowiązań i podejmowanie działań rozwojowych w kolejnych latach budżetowych – dodał. 

W 2019 wydatki Tarnowskich Gór były większe o 45 mln zł w stosunku do poprzedniego roku. Złożyło się na to więcej zadań zleconych oraz wyższe o 5 mln zł wydatki inwestycyjne. Gminie udało się również pozyskać znaczące środki zewnętrzne z Unii Europejskiej, Funduszu Dróg Samorządowych, Metropolii i WFOŚ, które wynoszą razem 15,5 mln zł. Największe wydatki poniesiono na pomoc społeczną z tytułu programu 500 plus oraz edukację - po 28 proc. Reszta to wydatki komunalne - 16 proc. oraz majątkowe, czyli 42 mln zł (co wynosi 14 proc.). Największe środki w kwestii inwestycji – ponad 14 mln zł z dofinansowania z Unii Europejskiej, skierowano na termomodernizacje szkół.

Rozwój turystyki na wysokim poziomie 

Podczas sesji, burmistrz podkreślał znaczącą rolę Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które znacznie przyczyniło się do rozwoju turystyki w naszym mieście. 

Bez nich nie mówilibyśmy o UNESCO i żylibyśmy w zupełnie innym mieście – mówił burmistrz. – Ostatnich kilka miesięcy nie rokuje jednak dobrze dla turystyki, stowarzyszenie funkcjonuje dzięki dochodom własnym, obecnie korzystając z oszczędności na wykup Szybu Staszica. Musimy jednak mieć świadomość, że bez pomocy miasta stowarzyszenie nie przetrwa. Rozważamy odkupienie części nieruchomości, których właścicielem jest SMZT i użyczenie ich tej organizacji – jeśli radni się zgodzą. Być może trzeba będzie wydatkować 1 do 2 mln zł – dodał.

Niestety, nie wszystko udało się zrealizować. - W 2019 roku trwały prace przygotowawcze do stworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Miasto Gwarków” wraz z Bytomiem, Zbrosławicami, Kolejami Wąskotorowymi, SMZT i powiatem. Wytypowano lokal na Rynku, jednak covid pokrzyżował plany, w związku z sytuacją w budżetach gmin i turystyce odłożono ten projekt na rok następny. Zdecydowano również o zmianie lokaluna zabytkowy budynek przy ul. Szymały, gdzie gmina będzie się starała o pozyskanie środków UE – wyjaśnia.

Na remont dróg w 2019 roku gmina wydała 11 mln

Podczas przedstawiania raportu, burmistrz poruszył także kwestię remontów dróg, na które gmina wydawała w 2019 roku 11 mln zł.  Ciągle mamy problem z inwestycjami rządowymi. Ostatnia inwestycja krajowa realizowana była w Tarnowskich Górach za Gomułki. Później wybudowano 2 ronda przy Zagórskiej, które tylko pogorszyły sytuację w ruchu drogowym – przypomniał. burmistrz. 

Na opiece społecznej Tarnowskie Góry nie oszczędzają

W raporcie uwzględniono również opiekę społeczną, która opiera się m.in. na wspieraniu organizacji pozarządowych oraz pracach realizowanych przez MOPS wraz z wydzielonym Środowiskowym Domem Samopomocy.  Na opiece społecznej nie oszczędzamy. Efekt mieliśmy podczas ataku pandemii – wtedy pracownicy MOPS byli na pierwszym froncie i sprawdzili się znakomicie – mówił Arkadiusz Czech.

Burmistrz zapowiedział także, że może się zmienić sposób naliczania za opłaty za wodę. Być może konieczna będzie zmiana sposobu naliczania opłaty, tak by opłata odprowadzana była za wszystkich tarnogórzan – zapowiedział burmistrz. Gmina w 2019 roku wydała 4,7 mln zł na dopłaty do ceny wody i ścieków dla mieszkańców. Ilość deklaracji opłat za śmieci ciągle jest mniejsza niż ilość mieszkańców, co w dużej mierze jest spowodowane brakiem obowiązku meldunku. 

Search