Tarnowskie Góry wśród najlepszych miast województwa śląskiego! To wynik Rankingu Gmin 2023

Wczoraj, 15 listopada, odbyła się gala organizowana we siedzibie Sejmu Śląskiego. Podczas uroczystości nagrodzono samorządy wyróżnione w tegorocznej odsłonie Rankingu Gmin. W swojej kategorii na pierwszym miejscu znalazło się Srebrne Miasto.

Tarnowskie Góry ze statuetką Rankingu Gmin

Do trzech razy sztuka i znów na pierwszym miejscu. Nasze miasto kolejny raz zostało uhonorowane w ramach rankingu organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Organizacja bada polskie gminy na podstawie szesnastu wskaźników prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Następnie nagradza najbardziej zasłużone samorządy. 15 listopada w Katowicach oficjalnie ogłoszono wyniki tegorocznej edycji przedsięwzięcia. Wśród wyróżnionych znalazły się także Tarnowskie Góry.

Śląskie samorządy zostały podzielone na trzy grupy: gminy do 20 tys. mieszkańców, gminy powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. W ramach pierwszej z nich na podium stanęły: Ożarowice, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice. Na piątym miejscu znajdziemy jeszcze jedną gminą z powiatu tarnogórskiego - Krupski Młyn. W drugiej kategorii wyróżniono: Tarnowskie Góry, następnie Czeladź i Mikołów. Najlepsze miasta na prawach powiatu to z kolei: Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała. W imieniu wszystkich tarnogórzan statuetkę, dyplom i Drzewo Uznania odebrał burmistrz miasta.

– Dziękuję Fundacji za dostrzeżenie naszych starań, by być coraz lepszymi. Dziękuję GUS-owi, bo 16 wymiernych wskaźników, które lokują gminy na pozycjach Rankingu, powoduje, że to nie jest taka nagroda uznaniowa, że ktoś mi się bardziej podoba, to jest lepszy. Na tę nagrodę trzeba sobie zapracować – stwierdził Arkadiusz Czech.

Czym jest Ranking Gmin?

– Ideą tego rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który łączy kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe. Po to, aby szukać gmin, które są dobre do życia, wysokiej jakości życia, dla obecnych i przyszłych pokoleń – mówił rozpoczynając środową uroczystość Adam Smala, wiceprezes Zarządu FRDL.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej opiera swoją ocenę na szesnastu wskaźnikach. Tym razem były to:

 • średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022
 • średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022
 • średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020-2022
 • udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r.
 • średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020-2022
 • liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w procentach
 • saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2022 r.
 • wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 • udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
 • mieszkania oddane do użytkowania na 1000 mieszkańców w 2022 r.
 • odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 • przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w 2022 r.
 • udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 • wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 • udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.
   Ogólnopolski ranking powiatów i gmin

   Może Cię zainteresować:

   Wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu. Jak wypadł tarnogórski?

   Autor: Urszula Gołkowska

   11/04/2023

   Subskrybuj tarnowskiegory.info

   google news icon