Regres ubezpieczeniowy — co to znaczy?

Regres ubezpieczeniowy to narzędzie, które uprawnia firmę ubezpieczeniową do żądania od Ciebie zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidacją wyrządzonej szkody. Kwota roszczenia może wynosić nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Sprawdź, kiedy powinieneś się go obawiać.

Regres ubezpieczeniowy — co to znaczy?

Czym jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne. Przysługuje ono firmie ubezpieczeniowej, która dokonała wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego w sytuacjach jasno określonych w przepisach prawa. Wyróżnia się dwa rodzaje regresu:

regres typowy

Ma on miejsce, gdy sprawcą zdarzenia, z którego wynikają koszty ponoszone przez TU, jest osoba trzecia. Wówczas firma ubezpieczeniowa przejmuje roszczenia tego, kto ma wykupione ubezpieczenie przeciwko sprawcy szkody.

regres nietypowy

Procedura polega na tym, że po wypłacie odszkodowania, TU zwraca się z żądaniem zwrotu kosztów do osoby mającej wykupione ubezpieczenie, która to jest jego klientem.

Prawo do roszczenia przysługuje również UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) działa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Zgodnie z nią fundusz ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych na rzecz odszkodowania, które wypłacił w imieniu kierowcy niemającego wykupionego ubezpieczenia OC.

Kiedy ubezpieczyciel może stosować regres ubezpieczeniowy?

Pojęcie regresu ubezpieczeniowego budzi u kierowców obawy, jednak warto pamiętać, że ubezpieczyciele nie mogą z niego korzystać w dowolny sposób. Aby móc żądać zwrotu poniesionych na rzecz odszkodowania kosztów, TU musi udowodnić, że zaszła jedna lub kilka z poniższych przesłanek:

● kierowca w sposób świadomy i celowy spowodował szkodę,

● kierujący pojazdem w trakcie zdarzenia był pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji odurzających,

● osoba odpowiedzialna za szkodę zbiegła z miejsca zdarzenia,

● szkoda została wyrządzona przez osobę niemającą uprawnień do kierowania konkretnym pojazdem,

● podczas zdarzenia kierujący poruszał się pojazdem zdobytym na drodze przestępstwa.

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca, nie musisz się obawiać. Regres nie będzie przysługiwał TU, a Ty nie zostaniesz obciążony kosztami. W sytuacji, gdy otrzymasz pismo od ubezpieczyciela o wezwaniu do zwrotu poniesionych przez niego nakładów, pamiętaj o możliwości odwołania się od wypłaty zobowiązania.

Obrona przed regresem ubezpieczeniowym

Chcąc uniknąć regresu ubezpieczeniowego, pamiętaj, aby nigdy nie prowadzić auta pod wpływem alkoholu. Ważne jest także to, by regularnie kupować polisę OC np. przez internetową porównywarkę ubezpieczeń. Kieruj jedynie tymi pojazdami, na które masz stosowne uprawnienia i które to samochody pochodzą z legalnego źródła. Jeśli już dojdzie do wypadku lub kolizji, pozostań na miejscu zdarzenia. Wezwij stosowne służby, udziel poszkodowanemu pomocy i weź odpowiedzialność za wyrządzone szkody

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon