Budżet Gminy Świerklaniec na 2022 rok. Co planuje samorząd?

30 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której przyjęto uchwałę dotyczącą budżetu na następne 12 miesięcy. Jakie inwestycje zapowiedziano?

Tarnowskie Góry 2022 01 07 T084104 967

Budżet Świerklańca 2022

W rozpoczynającym się roku wydatki gminy wyniosą ponad 122 miliony złotych. Ich podział wygląda następująco:

 • oświata i wychowanie (m.in. utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych i stołówek, podnoszenie kompetencji nauczycieli) - prawie 25 mln zł
 • inwestycje - prawie 27 mln zł
 • opieka społeczna i wspieranie rodzin - 12 mln zł
 • gospodarka odpadami komunalnymi (m.in. oczyszczanie gminy, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza oświetlenie ulic, placów i dróg) - ponad 6,2 mln zł
 • infrastruktura sanitarna, transport, łączność (m.in. budowa kanalizacji w gminie, lokalny transport zbiorowy, utrzymanie i modernizacja dróg) - 61 mln zł
 • sport, kultura i turystyka - 1,5 mln zł
 • wydatki na administrację - 11,6 mln zł

Natomiast dochody planowane są na poziomie ponad 93 milionów złotych. Składają się na nie:

 • udział w podatku PIT i CIT - ponad 21 mln zł
 • subwencja oświatowa - ponad 14,3 mln zł
 • wpływy z podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych - ponad 3,2 mln zł
 • dotacje z budżetu państwa - niespełna 11 mln zł
 • wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - prawie 3,9 mln zł
 • dotacje na realizację zadań ze środków Unii Europejskiej - prawie 29 mln zł

Powstały deficyt gmina planuje pokryć z następujących źródeł:

 • pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 11,1 mln zł
 • sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 9,9 mln zł
 • wolne środki i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu - 8 mln zł

Budżet Tarnowskich Gór na 2022 rok. Jakie inwestycje planują władze miasta?

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie do: projektu uchwały budżetowej gminy Świerklaniec na 2022 r., projektu uchwały ws. wieloletniej prognozy finansowej gminy Świerklaniec na lata 2022-2037 oraz o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej - informuje Urząd Gminy.

Nowe inwestycje w Świerklańcu

- Najważniejszą i największą inwestycją realizowaną w 2022 roku będzie budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Świerklaniec - środki zaplanowane na nią są rekordowe i wynoszą niespełna 57 mln zł - podkreślają urzędnicy.

To oczywiście nie jedyne zadanie, jakiego mogą spodziewać się mieszkańcy. Samorząd planuje także realizację projektów takich jak:

 • termomodernizacja filii budynku Urzędu Gminy w Świerklańcu - 447 tys. zł
 • przebudowa OSP w Świerklańcu - 350 tys. zł
 • budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 911 w Orzechu (połączenie chodnikiem sołectwa Orzech z miastem Piekary Śląskie) - 127 tys. zł
 • dokumentacja projektowa inwestycji pn. "Budowa drogi w ul. Damrota w Świerklańcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - prawie 73 tys. zł
 • budowa skweru w sołectwie Nakło Śląskie w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Szkolnej - 60 tys. zł
 • dokumentacja projektowa inwestycji pn. "Budowa drogi ul. Frezji w Nakle Śląskim - 40 tys. zł

Rok nad zalewem Nakło-Chechło. Jak aktualnie wygląda sytuacja zbiornika?

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon