Nowe ustalenia w sprawie diet radnych. Co postanowiono podczas wczorajszej sesji?

24 listopada odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej. Podczas spotkania podjęto decyzje dotyczące wynagrodzenia burmistrza, a także uregulowania kwestii diet radnych.

Urszula Gołkowska
Tarnowskie Góry ratusz

Kto ile dostanie?

Głosami 16 radnych uchwalono dokument w sprawie profitów dla samorządowców oraz zwrotów kosztów podróży. Według przyjętych zasad, wysokość diety miesięcznej zależy od pełnionej funkcji i wynosi procentowo od podstawy:

 • dla Przewodniczącego Rady Miejskiej - 75%
 • dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 65%
 • dla Przewodniczących Komisji: Rewizyjnej, Budżetowej, Skarg, Wniosków i Petycji - 60%
 • dla Przewodniczących pozostałych Komisji stałych - 55%
 • dla Wiceprzewodniczących Komisji stałych - 45%
 • dla radnych członków dwóch i więcej Komisji stałych - 35%
 • dla radnych członków jednej Komisji - 30%
 • dla pozostałych radnych - 20%
 • dla radnych członków Komisji doraźnej (za czas jej działania) - zwiększenie diety o 5% podstawy

Przypomnijmy, że aktualnie ustalenia opierają się między innym na wprowadzonym niedawno Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Radny się nie udziela? Dieta się zmniejszy

Przyjęta uchwała określa także konsekwencje dla samorządowca, który nie wywiązuje się w pełni ze swoich obowiązków. Dieta ulega zmniejszeniu w przypadku:

 • nieobecności na sesji, odnotowanej w protokole - w wysokości 50% należnej diety
 • spóźnienia lub opuszczenia sesji powyżej 30 minut, odnotowanego w protokole sesji - w wysokości 20% należnej diety
 • nieobecności na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, odnotowanej w protokole Komisji - w wysokości 10% należnej diety
 • spóźnienia lub opuszczenia Komisji powyżej 30 minut, której radny jest członkiem, odnotowanego w protokole Komisji - w wysokości 5% należnej diety
 • nieobecności na sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej, odnotowanej w protokole sesji - w wysokości 10% należnej diety
 • nieobecności na posiedzeniu Komisji, której radny jest członkiem, przed sesją zwołaną na wniosek Burmistrza Miasta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej, odnotowanej w protokole Komisji - w wysokości 5% należnej diety

Suma potrąceń za dany miesiąc nie może być wyższa niż 80% należnej radnemu diety.

- Dieta nie jest wynagrodzeniem, nie można więc usprawiedliwiać nieobecności w pracach organu, do którego zostało się wybranym. Wprowadzony mechanizm obniżek diety związanych z nieobecnością radnego na posiedzeniu komisji czy sesji rady podkreśla, odmienny od wynagrodzenia, charakter diety radnego - czytamy w uzasadnieniu.

Uchwałę poparło 16 radnych. Przeciw głosował Janusz Śnietka, od głosu wstrzymali się: Mirosław Mateja, Jarosław Ślepaczuk i Janusz Wojewodzic. Nieobecni byli: Jan Gębka, Mariusz Kupny oraz Stefan Zientkowski.

Podwyżka dla burmistrza

Radni podjęli także decyzję w sprawie wzrostu wynagrodzenia burmistrza. Szczegółowe informacje na ten temat w artykule: "Pensje burmistrza Arkadiusza Czecha i starosty Krystyny Kosmali wzrosną. O ile?". Wczoraj za projektem uchwały głosowało 18 radnych. Od głosu wstrzymali się: Mirosław Grzęda, Aleksandra Król-Skowron, Mirosław Mateja, a także Janusz Śnietka. Nieobecny był Jan Gębka.

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon