Tarnowskie Góry pierwsze w Rankingu Gmin Śląska! Jak poszło innym miastom?

Nasze miasto zostało wyróżnione przez twórców kolejnego zestawienia. Tym razem lepiej uplasować się nie mogliśmy.

Rankingu Gmin Województwa Śląskiego 2021

Wczoraj, 16 listopada, w Sali Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek dla najlepszych gmin naszego województwa.

Twórcami rankingu są: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, katowicki ośrodek OKST im. Waleriana Pańki oraz Główny Urząd Statystyczny w Katowicach. Badane samorządy podzielono na trzy grupy: miasta na prawach powiatu, miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców i gminy poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Podczas oceny samorządów przyglądano się następującym zagadnieniom:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2018–2020
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2020 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2018–2020
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2020 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 – średni wynik w %
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2020 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2020 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2020 r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2020 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2020 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2020 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2020 r.
 • Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2020 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2020 r.
- Naszym celem jest jest wyłonienie najlepszych gmin i promowanie tych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzone analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu – mówił Marcin Smala, wiceprezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Wyniki badania "Gmina dobra do życia". Na którym miejscu znalazły się Tarnowskie Góry?

TG na podium

W kategorii miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców na pierwszym miejscu stanęły właśnie Tarnowskie Góry.

– To czołowe miejsce to zasługa wszystkich mieszkańców, którzy tworzą kulturę, zakładają i prowadzą dobrze rozwijające się firmy, osiągają świetnie wyniki w egzaminach szkolnych, działają w organizacjach pozarządowych – skomentował burmistrz Arkadiusz Czech.
– To również zasługa wielu aktywnych przedstawicieli administracji samorządowej oraz radnych rady miejskiej – to przecież oni decydują zazwyczaj o ostatecznych kształtach proponowanych przez burmistrza miasta rozwiązań. Do wyników każdego rankingu należy podchodzić ostrożnie: trzeba ocenić, na ile poprawne jest zastosowane narządzie badawcze i czy przyjęte wskaźniki są obiektywnie mierzalne. Ranking Gmin Śląska opracowany przez FRDL bazuje na powszechnie dostępnych danych GUS. Posiada również dodatkową zaletę – jest absolutnie niezależny politycznie – dodaje.

W naszej grupie najlepsze dziesięć gmin to:

 1. Tarnowskie Góry
 2. Cieszyn
 3. Mikołów
 4. Czeladź
 5. Czechowice-Dziedzice
 6. Lubliniec
 7. Jasienica
 8. Łaziska Górne
 9. Zawiercie
 10. Żywiec

Ranking Liderzy Inwestycji. Zobacz, na którym miejscu są Tarnowskie Góry i inne gminy powiatu

Subskrybuj tarnowskiegory.info

google news icon